תקנון

תקנון מועדון לקוחות פמה (פברואר 2016)

1.  הגדרות:

א. "פמה" - החברות פמה מימון (1992) בע"מ, פמה אשראי לרכב בע"מ, פמה סוכנויות בע"מ, פמה ליסינג בע"מ ו - פמה קרדיט בע"מ (להלן גם: "החברות").

ב. מועדון פמה" (או "המועדון") - מועדון החברים במועדון פמה.

ג. "חבר מועדון פמה" - לווה (אדם) פרטי (שאינו תאגיד, מכל מין וסוג שהוא, לרבות חברה, אגודה שיתופית, עמותה, שותפות וכיו"ב), מעל גיל 18, אשר התקשר בהסכם הלוואה (להלן: "ההלוואה") עם אחת החברות, ואשר פורע לחברות, במלואם ובמועדם, את כל התשלומים לצורך פירעון ההלוואה (ושאין לגביו פיגורים בלתי משולמים) ואת כל התשלומים לצורך תשלום דמי החבר, הנקוב בהסכם ההלוואה, עבור חברות במועדון פמה ואשר לא בחר שלא להצטרף למועדון.

2.  כללי:

א. מועדון פמה ינוהל ויופעל ע"י פמה או על ידי כל גוף אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פמה.

ב. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל ויופעל מועדון פמה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון .

ג. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הוא לצורך הנוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

3. תקופת החברות הינה החל מהיום בו החל חבר מועדון פמה לפרוע את ההלוואה כסדרה ועד ליום פירעון האחרון מבין התשלומים לפירעון ההלוואה או מיום תשלום דמי חברות במועדון, אם תחליט פמה, כי החברות במועדון מותנית בתשלום דמי חברות.

4.  כל חבר במועדון פמה יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת, בהודעה בכתב רשום לחברות, אולם הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר של דמי החברות, אלא במקרה בו הוא יבטל את החברות תוך, לכל היותר, 21 יום מיום תחילת החברות במועדון.

5. פמה זכאית לקבוע, כי החברות במועדון תהיה מותנית בתשלום דמי חברות חודשיים ולקבוע את שיעורם ואת המועד והאופן בו הם ישולמו.

6. חבר מועדון פמה יהיה זכאי להטבות המועדון, אשר תוענקנה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פמה, והן תכלולנה, ככל שניתן וככל שיתאפשר, את אלה:

א. זכות להשתתף בהגרלות שפמה תערוך מעת לעת עבור חברי המועדון;

ב. זכות לקבל הלוואות נוספות בעתיד בתנאים מועדפים;

ג. זכות לקבל הנחות אצל ספקים, חנויות, רשתות שיווק וכיו"ב, אשר פמה תתקשר עמם בהסכמים לצורך מתן הנחות לחברי המועדון כפי שיהיו בתוקף באותה העת ;

ד. זכות לקבל הודעות מפמה, מעת לעת, בדבר מבצעים, הגרלות, הלוואות והנחות המיועדות לחברי המועדון;

ה. זכות לקבלת כרטיס של חבר מועדון פמה או כל כרטיס אחר שיוחלט על ידי פמה;

7.  החברות במועדון הינה אישית והיא אינה ניתנת להעברה לאחר כלשהו, אף לא לבן משפחה.

8. ככל שהמועדון ינפיק כרטיס, המעיד על חברות במועדון, יהיה כרטיס זה אישי והוא לא יהיה ניתן להעברה ו/או להמחאה לאחר כלשהו, אף לא לבן משפחה.

9. פמה ו/או המועדון רשאים לקבוע, מעת לעת, כי ההטבות מכוח חברות במועדון הן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להמחאה לאחר כלשהו, אף לא לקרוב משפחה מדרגה ראשונה.

10. תקנון זה נועד להסדיר את האופן והכללים לפיהם יפעל המועדון ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון ויראו כל המצטרף למועדון כמי שמקבל על עצמו לפעול לפי הכללים הללו וכמי שמתחייב לכבדם.

11. פמה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ללא הסבר ו/או נימוק וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, להחליט על הפסקת הפעילות של המועדון ולהודיע לחברי המועדון (בכל אופן שהיא תמצא לנכון לעשות כן) על סגירת המועדון ו/או על הפסקת פעילותו ו/או על שינוי התנאים ו/או ההטבות לחברי המועדון ו/או כל החלטה אחרת בקשר לפעילות המועדון.

12. פמה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת, ללא הסבר ו/או נימוק וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, לדחות בקשה לחברות ו/או שלא לקבל אדם לחברות במועדון ו/או לשלול ו/או להפסיק את חברותו במועדון, ובלבד שבכל מקרה של שלילת ו/או הפסקת חברות, יושב לחבר כל סכום ששולם על ידו בגין דמי חברות במועדון פמה עבור התקופה שממועד הפסקת החברות ואילך. 

13. פמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת, ללא הסבר ו/או נימוק וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, את תנאי החברות ו/ו הקבלה לחברות ו/או את ההטבות המוענקות לחברי המועדון.

14. פמה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, כי חלק מההטבות שיוענקו על ידי המועדון יוענקו ללקוחות בהתאם להיקף ההלוואה ו/או בהתאם למידת הדיוק בה הם פורעים את ההלוואה ו/או לפי כל מדד אחר כפי שתחליט פמה.

15. כל החלטה, פעולה, שינוי, שלילה, הפסקה וכיו"ב פעולות, כנזכר בסעיפים 11 עד וכולל 13 לעיל, ייכנסו לתוקפם המלא מיד עם פרסומם באתר החברה.

16. פמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את שם המועדון.

17. חבר המצטרף למועדון, נותן בכך את הסכמתו, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לכך שכל מידע אודותיו, המצוי ו/או שיהיה מצוי בידיעת פמה, לרבות פרטיו האישיים, לרבות בעקבות רכישות באמצעות מועדון פמה, יוחזק במאגר מידע של פמה, וכי פמה תהיה זכאית לעדכן מאגר זה ומידע זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן, לעשות שימוש במידע זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות מסירת המידע האמור לידי גופים עמם היא תבוא במגע לצורך רכישת ו/או קבלת הטבות עבור חברי המועדון ו/או לצורך שיווק ו/או קידום מכירות של מוצרים של ו/או על ידי פמה ו/או של ו/או על ידי גופים כאמור, לרבות לצורך פנייה לחברי המועדון בדרך של דיוור ישיר או באמצעות כל אמצעי תקשורת מקובל אחר (לרבות טלפון, פקסימיליה, דוא"ל, מסרונים וכיו"ב), לרבות לצורך משלוח ו/או העברת פרסומת ו/או מידע ו/או לצורך עריכת סקר דעת קהל ו/או מחקר, מכל מין וסוג שהוא, ומאשר כי השימוש במידע כאמור ו/או באופן כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ו/או של אחר כלשהו ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם; להסרת ספק: זכותו של כל חבר מועדון לבטל את הסכמתו לעיל ו/או לבקש את הסרת פרטיו ממאגר המידע, על ידי מתן הודעה בכתב לפמה לכתובת שבסעיף 22 לתקנון והחבר ייגרע ממאגר המידע תוך 30 ימים (או תוך כל מועד אחר, קצר יותר, אם וככל שקבוע כך בדין) ממועד קבלת הודעתו.

18. בהצטרפו למועדון, מצהיר חבר המועדון ומאשר, כי ידוע לו, כי מועדון פמה אינו חברה ו/או תאגיד ו/או אישיות משפטית, מכל מין וסוג שהוא, וכי בכל מקרה, בו גוף כלשהו, הקשור במועדון ו/או אשר התחייב, באופן כלשהו כלפי חבריו, לא יקיים התחייבות כלשהי כלפי חבר המועדון, לא תחול בשל כך אחריות כלשהי לקיום ההתחייבויות כאמור לעיל על פמה ו/או על  מי מטעמה ו/או על כל צד ג' אשר מקיים קשרי פעילות עם פמה, אלא על אותו גוף בלבד, וחבר מועדון, אשר תהיינה לו טענות בקשר עם ההתחייבות כאמור, יוכל להפנות טענותיו אלה אך ורק כלפי הגוף האמור.

19. לא יהיה בהתנהגות כלשהי מצד פמה, לרבות לפנים משורת הדין, שלא מהווה התחייבות מפורשת ובכתב מטעם גורם מוסמך מטעמה, כדי לשמש ראיה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי פמה ו/או כדי להוות משום ויתור ו/או הודאה כלשהם מטעמה.

20. מענו של חבר מועדון ייחשב כמען שנמסר על ידו לפמה במועד חתימתו על טפסי ההלוואה או בכל הודעה בכתב שתועבר על ידו בעתיד ובה הוא יציין במפורש דבר שינוי המען ויבקש לשנותו, ועל החבר בלבד תחול החובה והאחריות לעדכן את פמה בדבר שינויים במענו ו/או במספר הטלפון ו/או בכתובת הדוא"ל שלו. למען הסר ספק, מובהר כי, פמה פטורה מחובת ההודעה לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף ו/או שלא מסר כתובת דוא"ל תקינה ו/או שמסר מען שגוי ו/או לא עדכני, ולא תהיה לחבר המועדון טענה כלשהי כלפי פמה באשר לאי קבלת הפרסום בגין מחדל כאמור.

21. הודעות בקשר עם תקנון זה ו/או עם החברות במועדון, המיועדות לחבר - תישלחנה למענו של החבר כמפורט בסעיף 21 לעיל, בדואר, בדוא"ל או בפקסימיליה, לפי שיקול דעתה של פמה.

22. הודעות בקשר עם תקנון זה ו/או עם החברות במועדון, המיועדות לפמה - תישלחנה למענה של פמה, ברחוב הנחושת 6, תל אביב 69710, בדואר רשום או במסירה אישית.

23. פמה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, בכל עת, ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראותיו של תקנון זה, והחל ממועד השינוי כאמור יחייב רק התקנון בנוסח החדש.

24. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה של פמה ובאתר האינטרנט שלה.

25. פמה הינה ותהא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.